עידן פלוס

כל המידע במקום אחד – א.ח פתרונות טכנולוגיים.

 

אנחנו באתר idanplus.tv מקפידים לקיים את חוק הגנת הצרכן ככתבו וכלשונו ובמקרים רבים נוהגים מעבר למשורת הדין.

בכל מקרה של אי הסכמה החוק הוא שקובע.

 

חוק הגנת הצרכן – תקנות ביטול עסקה

 
בתאריך 14.12.2010 נכנסו לתוקפן תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
תקנות אלה מהוות מהפכה צרכנית של ממש שעה שהן מאפשרות לצרכן לבטל עסקאות לרכישת טובין שביצע ללא צורך בנימוקים, תירוצים או הסברים כלשהם וזאת אף אם לא מדובר בעסקת רוכלות (עסקה בה הוצעה הצעה לצרכן מאת עוסק שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו של הצרכן) או בעסקת מכר מרחוק (למשל עסקה באמצעות האינטרנט) בהם כבר קיימת זכות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ואשר עליהן ימשיכו לחול ההוראות הקבועות בחוק.

המוצרים עליהם חלות התקנות

הזכות לביטול עסקה בה הכירו התקנות החדשות איננה זכות "אוטומטית" וניתן להשתמש בה במקרים ספציפיים בלבד כאשר מדובר על אחד מהמוצרים הבאים: (1) ריהוט (2) ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים (3) מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 (4) טובין, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה על ידי הצרכן (5) טובין שהזמין הצרכן וטרם סופק לו, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן (6) מטהר מים ומיתקן למים מינרליים (7) ביגוד והנעלה (8) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי למעט אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או שהוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או שירותי טיסה מחוץ לישראל ואליה; "מחוץ לישראל" – למעט האזור כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף; בפסקה זו, "נסיעה" – כהגדרתה בתקנה 6(א)(12) (9) חוגים וקורסים למעט קורס כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, תשס"ט – 2008 (10) שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער (11) עסקת נופש ארוך טווח; בפרט זה, "עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה צרכן, תמורת תשלום, מקבל בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם (12) חברות או מנוי במועדון הנחות (13) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת (14) שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת (15) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת (16) שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת (17) חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא) (18) חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים (19) מינוי להגרלות והימורים (20) טובין ושירותים הנמכרים במסגרת אירוע הצגה; בפסקה זו, "אירוע הצגה" – אירוע שבו העוסק מזמין צרכנים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה, כדי להציג טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור (21) רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן (22) תכשיר שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים (23) שעונים.
ובתנאי ששוויו של המוצר שלגביו מבוקש הביטול עולה על 50 שקלים (כלומר על מוצרים הזולים מ-50 שקלים התקנות אינן חלות!) ולגבי מוצרים אחרים (אשר אינם מוזכרים לעיל) יש לנהוג על פי מדיניות החזרת המוצר כפי שהיא מפורסמת בבית העסק.

התנאים לביטול העסקה 

כפי שצוין לעיל, המוצרים עליהן חלות תקנות לביטול עסקה הינם מוצרים ספציפיים אשר שווים עולה על 50 שקלים (כמפורט לעיל) תוך שעל הצרכן מוטלת חובה להשיב את המוצר לעוסק כשהוא שלם ומבלי שנעשה בו שימוש (לעניין זה התקנות אף קובעות כי החזרת המוצר באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם).
בנוסף, לאמור לעיל, על מנת שיוכל לבטל את העסקה, על הצרכן לבטל את העסקה תוך עמידה בזמנים שנקבעו בתקנות כמפורט להלן:
(1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין; כאשר יודגש כי לגבי פרטים 1 עד 3, 6 ו-23 הנ"ל פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת ואילו חיבור הטובין לחשמל, גז או מים ייחשב לעניין זה שימוש בטובין;
(2) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרט 7 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על הטובין, אם ישנה, לא הוסרה;
(3) לרכישת שירות כאמור בפרט 8 ו-9 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות;
(4) לרכישת שירות כאמור בפרטים 10 עד 19 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה;
(5) לרכישת טובין ושירותים כאמור בפרט 20 הנ"ל – לרכישת טובין, בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין ולרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה, ואולם בעסקה שאינה עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
(6) לרכישת טובין כאמור בפרט 21 הנ"ל – בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שם הצרכן על פי פקודת התעבורה.
(7) לרכישת טובין כאמור בפרט 22 הנ"ל – מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.

הגבלת הזכות לביטול עסקה

למרות כל האמור לעיל, מתקין התקנות קבע כי זכות הביטול הקיימת לצרכן בהתאם לתקנות לא תחול על המוצרים הבאים: (1) ריהוט שהורכב בבית הצרכן (2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות (3) טובין שעל פי דין אין להחזירם (4) מוצרי מזון (5) תרופות ותוספי תזונה (6) טובין פסידים (7) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995 (8) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (9) הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים (10) גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט – 1989 (11) תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים (12) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם השירות מיועד להתבצע במלואו מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות של חבילות נופש מחוץ לישראל או אם השירות הוא שירות טיסה מחוץ לישראל ואליה.
בנוסף, מתקין התקנות קבע כי לא ניתן לבטל עסקה אף במקרים בהם: (א) ביקש הצרכן כי טובין שהזמין יסופקו לו במועד מאוחר משישה חודשים ממועד העסקה והמוצרים סופקו בפועל (ב) נעשתה עסקה ושולמה התמורה בידי הצרכן בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

דמי ביטול

בהתאם לתקנות ביטול עסקה, כאשר צרכן השתמש בזכותו וביטל את העסקה, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.
בנוסף, במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכיח העוסק לצרכן כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר שעמו התקשר העוסק לביצוע סליקת כרטיסי אשראי, גבו ממנו תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, רשאי העוסק לחייב את הצרכן גם בתשלום שנגבה ממנו.

אופן החזרת המוצר וקבלת הכסף חזרה

במידה והצרכן עשה שימוש בזכותו וביטל את הסכם הרכישה, על העוסק להשיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם או לבטל את חיובו וזאת בניכוי דמי הביטול ובלבד שהצרכן הציג חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה,מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום. מן הראוי לציין כי במידה ובוצעה בבית הצרכן התקנה של טובין המשמש למתן שירות על הצרכן לשלם לעוסק אף את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
במידה והצרכן ביטל עסקה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, שהוחל בנתינתה על הצרכן לשלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.
באשר למקום החזרת המוצר, מתקין התקנות קבע כי ניתן להחזיר את המוצר אצל העוסק שאצלו נרכש המוצר וכן בכל אחד מסניפי העוסק או בנקודות המכירה של העוסק (וזאת להבדיל מזכיין של העוסק ובלבד שהזכיין הציג, במקום בולט בעסקו הודעה על כך).
לאחר החזרת המוצר כאמור לעיל, הצרכן זכאי לקבל את התמורה ששילם עבור המוצר בחזרה כאשר בהתאם לתקנות ביטול העסקה השבת התמורה תהיה במועד ביטול העסקה ככל שניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ובכל מקרה לא יאוחר משבעה ימי עסקים והיא תיעשה באותו אופן שבו שילם הצרכן (היה התשלום במזומן החזרת התמורה תהיה במזומן או בשיק מזומן; היה התשלום בשיק – אם נפרע השיק, החזרת התמורה כאמור תהיה בתוך חמישה ימים מהמועד שנפרע; היה התשלום בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק ישיב העוסק לצרכן את הסכום שזוכה בו במזומן או בשיק מזומן או יודיע לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן מיידית בסכום החיוב ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן).
ואולם למרות האמור לעיל במקרה של עסקה מתמשכת תהיה בכפוף לאמור בסעיף 13ד לחוק הגנת הצרכן כאשר במידה ונעשתה העסקה בכרטיס אשראי, יבטל העוסק את החיוב ואם זוכה חשבונו של העוסק, יודיע העוסק לחברת כרטיסי האשראי של הצרכן על ביטול העסקה וחברת כרטיסי האשראי תזכה את כרטיס האשראי של הצרכן בסכום החיוב, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול כאמור ובלבד שהיה באפשרותה של חברת כרטיסי האשראי להיפרע מהעוסק בשל העסקה שבוטלה; ואולם אם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי של הצרכן כאמור, ישיב העוסק לצרכן את התמורה במזומן או בשיק מזומן ואם נעשתה העסקה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון וחויב חשבון הצרכן, יזכה העוסק את חשבון הצרכן בסכום החיוב.

סגור לתגובות

השירותים שלנו:
Open chat
דברו איתנו בוואטסאפ